Hemşirelik Fakültesi


Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Kısaarslan, M (2018)  Açık Böbrek Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizinin Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AKSOY)

Ateş, D (2018) Obezite Cerrahisi Uygulanan Hastalara Özgü Moorehead Ardelt Yaşam Kalitesi Ölçeği II’nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirliği (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Eren, F (2018) Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastalara Taburculuk Sonrası Tele-Hemşirelik Hizmeti ile Verilen Danışmanlığın, Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeyine Etkisi (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Demet, D (2018) Böbrek Nakli Alıcılarında Ağırlık Artışı İle Beslenme, Fiziksel Aktivite ve İmmünosupresif Tedavi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AKSOY)

Ahmed Mohamed, M (2017) Yetişkin Böbrek Nakli Alıcılarının İmmunosupresif Tedaviye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Çatal Tat, A (2017) Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitiminin Anksiyete-Depresyon Durumuna ve Yaşanan Sorunlara Etkisi (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Gönül Akkoç, M (2017) İlişki ve Cinsellik Ölçeğinin Böbrek Nakli Alıcılarında Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün AKSOY)

Kural, E (2017) Primer Beyin Tümörü Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastalarda Yaşanan Semptomlar ve Şiddetinin Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Çetin, Ç (2016) Böbrek Nakli Alıcılarında Öz Yönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Arıkan, B (2016) Kalça ve Diz Artroplastisi Geçiren Bireylerin Öğrenim Gereksinimleri İle Anksiyete ve Depresyon Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)

Bişkin, S (2014) Hemşirelerin Deneyimledikleri İlaç Uygulama Hatalarının Oluşum Nedenlerine İlişkin Algıları (Danışman: Doç. Dr. Fatma CEBECİ)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240