Hemşirelik Fakültesi


İç Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Çetin Sacid, G (2018) Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Periferal Nöropati, Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki ilişki (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Fatma ARIKAN)

Duğan, Ö (2018) Koroner Arter Hastalarında Kalp Yaşam Kalitesi Ölçeği (Heartqol) İle Kardiyak Sağlık Profili Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması (Danışman: Prof.Dr.Hicran BEKTAŞ)

Çelik, F (2017) Kronik Karaciğer Hastalığı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Prof. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Ergen, M (2017) Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN)

Yangeç, E (2017) Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kardiyometabolik Risk Faktörlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi (Danışman: Prof. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Dibekçi, S (2017) Meme Kanseri Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Semptomlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN)

Karakuş, Z (2015) Akciğer Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Web Destekli Hasta Eğitiminin Semptom Yönetimine Ve Yaşam Kalitesine Etkisi (Danışman: Prof. Dr. Zeynep ÖZER)

Sezgin, M.G (2015) Lenfoma Hastalarında Semptom Kümelemesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisi (Danışman: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Topçu, K.B (2015) Tip II Diyabetes Mellituslu Bireylerde Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi (Danışman: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Dursun, G (2013) Yaşlı Bireylerde Geriatrik Ağrı Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Demir, Ş (2012) Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Çok Boyutlu Yaşam Kalitesi İndeksinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Zeynep ÖZER)

Terkeş, N (2012) Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği’nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ)

Kavradım, S.T (2011) Kanserli Hastaların Umut ve Başetme Düzeylerinin Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Zeynep ÖZER)

Uslu, H (2011) Kalp Yetersizliği Olan Hastaların ve Bakımverenlerin Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi (Danışman: Prof.Dr.Zeynep CANLI ÖZER)

Altın, A (2011) Kanserli Bireylerde West Haven Yale Çok Boyutlu Ağrı Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Prof.Dr.Hicran BEKTAŞ)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240