Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Lisans Programı Amaç, Hedef ve Program Çıktıları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

PROGRAM AMAÇ, HEDEF VE ÇIKTILARI

AMAÇLAR
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Eğitim Program Amaçları:
Mezunlar;
1.     Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşım ve hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
2.     Hemşirelik uygulamalarında evrensel, kültürel, mesleki etik ilke ve değerleri gözetir.
3.     Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olarak etkili iletişim becerilerini, kanıta dayalı bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanır.
4.     Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında mesleki gelişimini sürdürür.
HEDEFLER
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Eğitim Program Hedefleri:
Mezunlarımızın;
1.     %80’i mezuniyet sonrası ilk üç yıl içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşunda hemşire olarak istihdam edilir.
2.     %10’u ilk beş yıl içerisinde lisansüstü eğitime başlar.
3.     %10’u yılda en az bir kez mesleki bir bilimsel etkinliğe (kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb) katılır.
4.     %10’u mesleğe özgü ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşlarında yer alır.
5.     %10’u ulusal/uluslararası düzeyde geçerliği olan bir yabancı dil sınavından en az 55 ve üzerinde puan alır.
PROGRAM ÇIKTILARI
1.     Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2.     Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik bakımını uygular.
3.     Hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında etik ilke, değer ve insan haklarının evrenselliğini gözetir.
4.     Mesleki uygulamalarında yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
5.     Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
6.     Disiplin içi ve disiplinler arası ekip işbirliği içerisinde çalışır.
7.     Birey, aile ve toplum ile etkili iletişim kurar.
8.     Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
9.     Mesleki uygulamalarında problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.
10.  Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
11.  Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.

Son Güncelleme : 21 Şubat Perşembe 2019
257